ความเป็นมา

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล เอส.เจ. จำกัด

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล เอส.เจ. จำกัด (“สำนักงาน”) เป็นสำนักงานกฎหมายที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย  โดยการริเริ่มของอาจารย์จักรพรรดิ  โพธิสัตว์ทองคำ ประธานกรรมการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงาน  เป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยถูกต้อง เป็นธรรม รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่บุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อนในสังคม 

นอกจากนี้ประธานกรรมการยังเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือสังคมและทำนุบำรุงพุทธศาสนามาโดยตลอด ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว  ประธานกรรมการจึงได้จัดตั้งสำนักงานกฎหมายแห่งนี้ขึ้น

ท่านศาสตราจารย์พิเศษพิศิษฏ์ เทศะบำรุง

ท่านอาจารย์พิศิษฏ์ จบการศึกษาปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง ในปี พ.ศ. 2490 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 โดยเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาและหัวหน้าคณะในศาลฎีกาในปี พ.ศ. 2520 – 2527 นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมบังคับคดี คนแรกของกระทรวงยุติธรรม ในปี พ.ศ. 2518 – 2527 ยังเป็นอาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภาคนแรกของจังหวัดศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2521 – 2532 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงคนแรก และคนเดียวของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน

ท่านอาจารย์พิศิษฏ์ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 สิริอายุรวม 88 ปี

ปัจจุบันสำนักงานอยู่ภายใต้การบริหารงานของ คุณอรอนงค์ เทศะบำรุง อดีตทนายความหุ้นส่วน (Partner) และ ทนายความอาวุโส (Senior Associate) แผนกคดีและระงับข้อพิพาท บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ตามลำดับ ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมาย ระหว่างประเทศ และคุณภัทระ  เจริญมี พร้อมด้วยคณะทนายความที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านกฎหมายและธุรกิจ

อรอนงค์ เทศะบำรุง

กรรมการผู้จัดการและ
ที่ปรึกษากฎหมาย
รายละเอียด

นายภัทระ เจริญมี

กรรมการและ
ที่ปรึกษากฎหมาย
รายละเอียด
Scroll to Top