ที่ปรึกษากฎหมายสากล เอส.เจ.

องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยถูกต้อง เป็นธรรม
รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่บุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อนในสังคม

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล เอส.เจ. จำกัด

ปัจจุบันสำนักงานอยู่ภายใต้การบริหารงานของ คุณอรอนงค์ เทศะบำรุง อดีตทนายความหุ้นส่วน (Partner) และ ทนายความอาวุโส (Senior Associate) แผนกคดีและระงับข้อพิพาท บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ตามลำดับ ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ และ คุณภัทระ เจริญมี พร้อมด้วยคณะทนายความที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านกฎหมายและธุรกิจ

กรรมการของเรา

อรอนงค์ เทศะบำรุง

กรรมการผู้จัดการและ
ที่ปรึกษากฎหมาย
รายละเอียด

ภัทระ เจริญมี

กรรมการและ
ที่ปรึกษากฎหมาย
รายละเอียด

บริการของเรา

กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

สำนักงานให้บริการด้านกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและพาณิชย์ อาญา ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์/
นิติกรรมสัญญาต่าง ๆ

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสำนักงานสาขา

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า

กฎหมายแรงงาน

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน การว่าจ้างพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม

คดีความและระงับข้อพิพาท

ให้บริการด้านคดีความและระงับข้อพิพาททุกประเภทไม่ว่าจะเป็น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน

รับรองเอกสาร/การทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย

ที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงาน ได้รับอนุญาตจาก สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีอำนาจในการรับรองเอกสาร

กฎหมายอสังหาริมทรัพย์

ให้บริการด้านกฎหมายในการซื้อขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเป็นตัวแทนในการเจรจาการจัดทำสัญญา

กฎหมายภาษีอากร

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

กฎหมายอาญา

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ลูกความของเรา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล เอส.เจ. จำกัด

ที่อยู่

เลขที่ 143/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Facebook

SJ Legal

Twitter

SJ Legal

ส่งข้อความหาเรา

Scroll to Top