กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

สำนักงานได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้คำแนะนำเรื่องการล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างหนี้ เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่สำนักงานได้ให้คำแนะนำลูกความที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมถึงบุคคลธรรมดา ในการปรับโครงสร้างหนี้และการเจรจากับเจ้าหนี้ ทนายความของสำนักงานมีประสบการณ์อย่างมากในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ การให้บริการ ได้แก่ การให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ประกอบการ หรือเจ้าหนี้ของบริษัทที่ประสบปัญหา รวมถึงการเตรียมคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ตรวจสอบแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
#ปรึกษากฎหมาย

Scroll to Top