การให้บริการด้านกฎหมายครอบครัวและมรดก

สำนักงานได้ให้คำแนะนำในทุกแง่มุมของกฎหมายครอบครัวและมรดกแก่ลูกความทั้งไทยและต่างชาติ ได้แก่ การร่างและตรวจสัญญาก่อนสมรส การหย่า พินัยกรรมและการจัดการมรดก การรับบุตรบุญธรรม การปกครองบุตร และคดีครอบครัว เป็นต้น

Scroll to Top