การให้บริการด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/ นิติกรรมสัญญาต่าง ๆ

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สำนักงานสาขา สำนักงานผู้แทน สำนักงานภูมิภาค การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การซื้อขายหุ้น การซื้อขายทรัพย์สินและการลงทุน นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้บริการร่างนิติกรรมสัญญา พิจารณาข้อสัญญาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางด้านการเงิน การลงทุน สัญญาบริการ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ สัญญาว่าจ้างพนักงาน

Scroll to Top