การให้บริการด้านรับรองเอกสาร/การทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย

ที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงาน ได้รับอนุญาตจาก สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีอำนาจในการรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองสถานะตามกฎหมายต่าง ๆ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการว่าจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย

Scroll to Top