บุคลากร

ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย

อรอนงค์ เทศะบำรุง

กรรมการผู้จัดการและ
ที่ปรึกษากฎหมาย
รายละเอียด

ภัทระ เจริญมี

กรรมการและ
ที่ปรึกษากฎหมาย
รายละเอียด

วีรพันธ์ วาสนาสมปอง

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
รายละเอียด

วีรวัติ สามปั้น

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
รายละเอียด

ศศิธร หลงกุล

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
รายละเอียด

กฤตนนท์ พิทักษ์แท้

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
รายละเอียด

บัญชีการเงิน

ปัทมา อียิปต์

ผู้จัดการสำนักงาน

อรพิน แก้วมุขดา

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Scroll to Top